1.52K views
0 Comments

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, якою літературою я можу скористатись, щоб висвітлити тему «Європейський досвід системи управління галузі культури»

biblio Answered question 02.09.2020

Шановна Ларисо Рафаїлівно! Підготували для Вас список літератури для висвітлення теми «Європейський досвід системи управління галузі культури»:

  1. Возняк С. С. Діяльність у вимірах культури: проблема формоутворення [Текст] : монографія / Сергій Степанович Возняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – 199 с.
  2. Культура та інформаційне суспільство століття [Текст] : матеріали конф. молодих науковців, 20-22 квіт. 2005 р. / Харк. держ. акад. культури ; М-во культури і мистец. України ; [редкол.: М. В. Дяченко, Т. Д. Булах, Г. О. Коробка та ін. ; відп. ред.                      С. В. Сищенко]. – Харків : ХДАК, 2005. – 245 с.
  3. Культурна політика в Україні [Текст] : аналіт. огляд : підгот. в рамках участі України в програмі оглядів нац. культур. політик Ради Європи / Укр. центр. культур. дослідж. М-ва культури і туризму України ; [авт. кол.: О. А. Гриценко, Г. О. Андрес,                                І. С. Булкіна ; ред.-упоряд. Щ. Гриценко]. – Київ : УЦКД, 2007. – 160 с.
  4. Мировая художественная культура : ХХ век : Кино, театр, музыка [Текст] / [Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн]. – СПб. : Питер, 2009. – 426 с.
  5. Панорама культурной жизни зарубежных стран : информ. сб. / Рос. гос. б-ка ; Информкультура ; [науч. ред. и сост. А. И. Обидин]. – М. : РГБ, 1989. – Вып. 1 / отв. за вып. Т. И. Лаптева. – 2002. – 48 с.
  6. Шейко В. М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації : (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) [Текст] : [монографія] / Василь Миколайович Шейко, Ю. П. Богуцький. – Київ : Генеза, 2005. – 591 с.
biblio Answered question 02.09.2020
Перейти до вмісту