КУ “Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені М.С. Грушевського”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування Бібліотекою розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” та на основі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 р. № 275 із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв від 25.05.2001 р. № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за №538/5729.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування в Одеській ОУНБ, яке може бути у формі: системи читальних залів, абонемента (у тому числі міжбібліотечного), дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі Бібліотеки мають право:

  • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
  • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
  • безоплатно отримувати в тимчасове користування книги, документи із фондів Бібліотеки;
  • одержувати документи через міжбібліотечний абонемент (МБА);
  • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
  • брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі, що зареєстровані (прописані) у м. Одеса, мають право одержати у відділі міського абонемента для опрацювання вдома одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено до 10 днів.

2.5. Особи, що не зареєстровані (прописані) у м. Одеса, мають право користуватись лише виключно читальними залами. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальних залах.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх з інших бібліотек через МБА.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до Бібліотеки громадяни пред’являють паспорти, а студенти учбових закладів усіх рівнів ще й студентські квитки, подають фотокартки розміром 3х4 см., ознайомлюються з правилами користування, підписують зобов’язання їх виконувати та дають відомості для заповнення реєстраційної картки.

Учні старших класів, що не мають паспорта, у винятковому порядку, записуються до бібліотеки по паспорту батьків чи опікунів у їх присутності. Обов’язково подається фотокартка учня розміром 3х4 см.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, та місця навчання, користувач повинен у місячний термін повідомити про це Бібліотеку.

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку і отримати дублікат читацького квитка.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них. При одержанні документів він має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну помітку. Якщо цього не було зроблено, відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.

3.4. За кожен документ, одержаний від бібліотекаря, користувач розписується у читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря та викресленням інвентарного номера документа в присутності читача.
Документи з читальної зали виносити заборонено. Передача читацького квитка іншій особі та користування чужим читацьким квитком не допускається.

3.5. Документи, одержані з відділу міського абонемента, користувач повинен повернути в установлений термін.

3.6. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість.

3.7. У разі пошкодження документа, одержаного через МБА, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.8. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем, відповідальність несуть батьки.

3.9. Щороку з 1 січня проводиться перереєстрація користувачів, яка здійснюється тільки при наявності паспорта та студентського квитка для студентів.

3.10. При відвідуванні бібліотеки користувачі зобов’язані здавати в роздягальню верхній одяг, портфелі, сумки, дипломати, друковані видання, які не належать Бібліотеці. Забороняється заходити до Бібліотеки з велосипедами, візками, колясками (крім інвалідних), заводити чи заносити домашніх тварин.

3.11. У бібліотеці користувачі мають коректно поводитись, дотримуватись тиші. Особи в нетверезому стані та неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці суворо заборонено.

3.12. Користувач, який порушив ці правила, позбавляється права відвідувати Бібліотеку на 3 місяці.
Матеріали про злісне порушення Правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.13. Читачі повинні дотримуватись Правил користування Інтернет-центром.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Бібліотека має право встановлювати умови і порядок користування бібліотечними послугами.

Бібліотека зобов’язана:

4.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає.

4.3. Створювати умови для роботи в Бібліотеці та використання бібліотечного фонду, надавати консультаційну допомогу у пошуку та вибору джерел інформації через довідково-пошуковий апарат.

4.4. Дбати про культуру обслуговування користувачів. Бути терплячими і витриманими при їх обслуговуванні.

4.5. Формувати у користувачів потребу в інформації, сприяти підвищенню культури читання.

4.6. Задовольняти потреби в створенні при Бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами.

4.7. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів.

4.8. Враховувати запити користувачів при формуванні фонду, проведенні масових заходів.

4.9. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси без їх згоди з будь-якою метою, крім наукової.

4.10.Щорічно проводити перереєстрацію користувачів при пред’явленні ними паспорта, а для студентів ще й студентських квитків.

4.11. Звітувати перед громадськістю про свою роботу.