Шановні користувачі!

Знайомимо з деякими новими книгами, які надійшли до фонду бібліотеки у жовтні 2020 року.

 

Борисова О. В. Соціальна робота з вимушеними переселенцями в сучасній Україні : монографія / О. В. Борисова, О. М. Знаткова, О. О. Кульга, В. В. Нікітіна; Луган .нац. аграр. ун-т. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. – 468 с.

Монографія присвячена аналізу місця професійної соціальної роботи у сфері соціальної підтримки вимушених переселенців із зони антитерористичної операції (АТО) / районів операції Об’єднаних сил (ООС) в інші регіони України, яка має забезпечити розв’язання їхніх соціальних проблем і забезпечити успішну адаптацію в новому соціальному середовищі. Розглядаючи внутрішньо переміщених осіб як соціальну групу вимушених мігрантів, автори аналізують їхню структуру, загальні й специфічні проблеми життєдіяльності, нормативно-законодавчу базу соціальної підтримки цієї категорії населення України та надають характеристику діяльності основних суб’єктів такої підтримки. У монографії наголошується на визначальній ролі надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам фахівцями у галузі соціальної роботи, які працюють у різних державних і комунальних соціальних службах, висвітлюються надбання і проблеми соціальної роботи працівників соціальних служб з внутрішньо переміщеними особами та формулюються пропозиції з усунення існуючих недоліків у її здійсненні.

 

 

Геєць В.М. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку / В.М. Геєць; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ: Академперіодика, 2020. – 456 с.

Монографія є результатом застосування феноменологічного підходу до пошуку відповідей на виклики, породжені глобальною нестабільністю, загостренням суперечностей глобалізації та національного розвитку, політичною та економічною турбулентностю.

 

 

 

 

 

Гончарук-Чолач Т. В., Томахів В. Я. Історія українських та зарубіжних політичних вчень: навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, В. Я. Томахів. Київ: Видавництво «Ліра-К», 2020. – 228 с.

Навчальний посібник «Історія українських та зарубіжних політичних вчень» для закладів вищої освіти написано відповідно до нових вимог МОН України щодо викладу обов’язкового обсягу змісту матеріалу при підготовці бакалаврів спеціальності 052 «Політологія». Навчальний посібник складається зі вступу, двох розділів, які повторюють змістові модулі навчальної дисципліни «Історія українських та зарубіжних політичних вчень», переліку використаної та рекомендованої літератури. Його структура дозволила авторам детально розглянути різні аспекти історії українських та зарубіжних політичних вчень.

 

 

 

 

Екологічний вимір держави добробуту : монографія / Козюк ­В.В., Длугопольський О.В. Гайда Ю1 Івашук Ю.П., Шиманська О.П., Возьний К.З., Дяугопольська Т.І. / за наук. ред. В.В. Козюка. – Київ: Видавництво «Ліра-К», 2019. – 224 с.

У монографії досліджено сучасні тренди трансформації держави добробуту в контексті якості інститутів, екологічної культури та доступності блага «чиста екологія», що стає новою формою егалітарності. Підтверджено гіпотезу про те. що суспільне благо «чисте довкілля» не є винятково втіленням преференцій економічних агентів з високим рівнем доходів, оскільки висока якість інститутів уможливлює реалізацію екологічних програм та регуляторну ефективність на довгострокову перспективу. Доведено, що в країнах з якісними інститутами високий тягар екологічного регулювання не впливає на конкурентоспроможність національних економік, а екологічна освіта стає важливим чинником прогресу нової держави.

 

 

 

Криптологія: навч. посібник/ МН. Курко, П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. – 248 с.

У навчальному посібнику висвітлено актуальні питання криптології як всебічного складного явища таємниці таємниць в феноменологічній свідомості. В організаційній структурі криптології зазначено соціогенний вплив на матричну структуру свідомості. Акцентовано увагу на концептуальну модель контррозвідувальної діяльності, в якій проводиться аналіз загроз і ризиків рівня захищеності інформації. Здійснено адміністративно-правовий аналіз банківської системи. При цьому розкрито, що паливно-енергетичний комплекс є прерогативою діяльності спецслужб.

 

 

 

 

Курочкін О. В. Святково-обрядова культура : вибр. пр. / О. В. Курочкін – Київ : Видавництво «Ліра-К», 2020. – 298 с.

У збірник увійшли наукові розвідки й статті присвячені проблемам генезису святково-обрядових традицій, їх розвитку і трансформації в просторі і часі.

 

 

 

 

 

 

Ладанюк А.П. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / А.П. Ладанюк, Л.О. Власенко, В.Д. Кишенько. – Київ : Видавництво «Ліра-К», 2020. -352 с.

В навчальному посібнику викладено матеріал, який поєднує загальні та спеціальні методологічні основи наукових досліджень, дається розгорнутая характеристика наукового пізнання в історичному розрізі та з урахуванням загально-наукових та спеціальних методів. Загальна частина матеріалу приділяється сучасним технологіям наукових досліджень в галузі автоматизації виробництва. На основі загальних положень кібернетики та синергетики як наук про самоорганізацію викладені основні положення сучасної теорії керування, які використовують теоретичні, експериментальні та емпіричні дослідження.

 

 

 

 

Мілютіна К.Л., Трофімов А.Ю. Психологія сучасного бізнесу : навч. посіб. – Київ : Видавництво «Ліра-К», 2020. – 168 с.

Навчальний посібник адресовано студентам, підприємцям, та керівникам малого та середнього бізнесу. Особливістю даного посібника є проста мова, якою викладаються достатньо складні теми: організація бізнес – процесів, позиціонування на ринку, ефективний пошук та підбір персоналу. Книга містить багато схем та ілюстрацій, які допомагають швидкому розумінню технології роботи підприємства. Значну частину посібника присвячено технологіям розвитку компанії: рекламі та побудові індивідуального бренду. Детально розглянута проблематика психологічного капіталу компанії, кар’єрного і професійного зростання персоналу.

 

 

 

 

Мітіна С.В. Науково-дослідницька діяльність студентів : навчально-методичні рекомендації до написання курсових та кваліфікаційної роботи. – Київ: Видавництво «Ліра-К», 2020. – 72 с.

У методичних рекомендаціях викладено основні вимоги до організації навчально-дослідницької діяльності студентів: до написання та оформлення курсових робіт та випускної кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, що передбачено освітньо-професійною програмою підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота». Рекомендації містять критерії оцінювання курсових та кваліфікаційної роботи.

 

 

 

 

Москалець В. П. Психологія релігії [текст]: підручник, 3-тє вид., переробл., доповн / В. П. Москалець. – Київ : Видавництво «Ліра-К», 2020. – 192 с.

В підручнику з гуманістичних науково-методологічних позицій висвітлено основний психологічний зміст релігійної віри, моралі, культу. Доведено, що первісна магія та анімізм не були власне релігійними феноменами. Обґрунтовано благодатний психопрофілактичний та психотерапевтичний потенціал віри в Бога і гуманістичної релігійної моралі, психорегулятивні механізми та фактори релігійно-культових дійств, зокрема, молитви, сповіді, медитації. Показано, що релігійність – одна з головних рис українського національного характеру. Висвітлено роль Православної церкви України та Української греко-католицької церкви у збереженні й зміцненні української національної самосвідомості.

 

 

 

 

Нечітайло І. С. Сучасна соціологія освіти: від соціологічної теорії до освітньої практики : підручник для студентів ЗВО / І. С. Нечітайло. – : Київ: Видавництво «Ліра-К», 2020. – 296 с.

Підручник містить актуальний теоретичний і емпіричний матеріал з проблем освіти і соціології освіти. Його зміст зорієнтовано на проблематизацію інформаційного поля читача, активізацію його критичного мислення, збудження інтересу і власних роздумів та міркувань щодо сучасних проблем освіти і шляхів їх вирішення на основі соціологічного знання. Підручник буде цікавим не тільки студентам-соціологам, але й широкому колу освітян-практиків, зайнятих у сфері навчання/викладання і у сфері управління освітою, а також для науковців, що досліджують дотичні проблеми у педагогіці, філософії, психології.

 

 

 

 

ІІівоварчук В. Соціально-економічні процеси у західних областях України (вересень 1939-червень 1941 років): монографія. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. -148 с.

Досліджено соціально-економічні перетворення, що здійснювалися в аграрному секторі, промисловості, фінансах та інших галузях господарського життя, а також у соціальній сфері західноукраїнського суспільства впродовж вересня 1939 – червня 1941 років. Проаналізовано процеси, що мали місце у п’яти сучасних західних областях України: Волинській, Івано-Франківській (до 1962 року – Станіславській), Львівській (у 1959 році до її складу увійшла територія колишньої Дрогобицької області), Рівненській та Тернопільській. На основі широкого кола джерел автором здійснено комплексний аналіз радянських способів руйнування економічних та соціальних відносин, побутових форм життя населення, що існували до вересня 1939 року, їх прискорене підпорядкування вимогам сталінської тоталітарної держави, методи комуністичного господарсько-соціального будівництва та їх суперечливі результати.

 

 

Тернер С. Неідеальна матуся. Як народити дітей і не очманіти / Сара Тернер; пер. з англ. А. Дудченко. – Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. – 304 с.

Виховання дитини – важка й відповідальна робота. Але Сара Тернер, популярна британська блогерка, переверне ваше уявлення про дитяче виховання. Розчарувавшись у непрактичних і далеких від життя порадах із жіночих посібників. Сара вирішила створити книжку, що розповіла б про материнство, як воно є насправді.

 

 

 

 

 

Трохимчук I.M., Плюта Н.В., Логвиненко І.П., Сачук Р.М. Біотехнологія з основами екології: навчальний посібник / І.М. Трохимчук, Н.В. Плюта, І.П. Логвиненко, Р.М. Сачук. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 304 с.

У навчальному посібнику «Біотехнологія з основами екології» розглянуто найновіші досягнення генетичної науки, біотехнології та екології, стрімкий розвиток знань в області молекулярної генетики, мікробіології та ензимології, а також властивості, структуру, взаємозв’язки складних природних та антропогенно-змінених систем, реальні екологічні ситуації і проблеми, які виникають у довкіллі внаслідок антропогенної діяльності. Описано методи та інструменти системного аналізу якості навколишнього середовища. Обґрунтовано шляхи вирішення складних екологічних проблем та охарактеризовано методологію і методи захисту довкілля. Проаналізовано необхідність екологізації антропогенної діяльності та впровадження елементів «більш чистого виробництва» в Україні для забезпечення якісного екологічно безпечного навколишнього середовища в умовах сталого розвитку.

 

 

Управлінський облік та аналіз виробничих витрат: монографія / О.Л. Михальська, В.Г. Швець. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 224 с.

У монографії досліджено актуальні проблеми удосконалення та розвитку системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні в умовах трансформаційних процесів. Важливе місце в роботі приділено обґрунтуванню об’єктивної необхідності реформування системи управлінського обліку та економічного аналізу витрат, вплив модернізації обліку і сучасних методів економічного аналізу на систему управління господарської діяльності підприємств.

 

 

 

 

 

Череп А.В., Гамова О.В., Козачок І.А. Облік у бюджетних установах: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування». – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. – 252 с.

Навчальний посібник містить основні теоретичні положення курсу «Облік у бюджетних установах», питання для самоконтролю, одноваріантні запитання, навчальні завдання, тестові завдання для перевірки знань, завдання для самостійного виконання, перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» з метою сприяння засвоєнню програмного матеріалу й набуттю вмінь із концептуальних засад обліку в бюджетних установах, принципів, особливостей формування облікових регістрів суб’єктів державного сектору.

 

 

 

Черскі Е. Буря в склянці води. Захоплива фізика повсякденного життя / Елен Черскі; пер. з англ. Т. Бойка. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 288 с.

Кавові плями, попкорн та улюблені магнітики на холодильнику. Ці речі оточують нас у повсякденному житті. А чи міркували ви над тим, що спільного між ними та зміною клімату, енергетичною кризою й медичними інноваціями? Просто та з гумором Елен Черскі пояснює, які наукові ідеї ховаються за буденними явищами та як усе це тісно переплітається між собою.