Нові надходження до бібліотеки у вересні 2020 року

Шановні користувачі!

Знайомимо з деякими новими книгами, які надійшли до фонду бібліотеки у вересні.

 

Вальд В. Меч Сагайдачного : роман / Віктор Вальд. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 384 с.

Величною та кривавою була перемога козаків у битві під Хотинським замком. Тоді поранили славного гетьмана Сагайдачного. На знак пошани, на честь великого подвигу він отримав з рук польського королевича Владислава меч. Ця зброя стала символом козацької хоробрості й вільності, на неї полюють вороги козацтва. Та ось реліквію викрадено – і юний Іван Сірко разом із кількома відчайдухами, «званими» і випадковими, вирушає в небезпечні пригоди, щоб зрештою опинитися в самому серці Османської імперії – султанському палаці в Стамбулі. Серед ворогів вони зустрінуть друзів. Серед відчаю знайдуть відвагу. А ще того, хто, за передбаченнями Сагайдачного, невдовзі стане дуже важливим для всієї України…

 

 

 

Шмаль С.Г. Військова топографія : підруч. – 5-те вид., перероб. та доп. / С.Г. Шмаль, О.В.Кравчук, А.М. Гудзь, С.В. Прищепа, О.П. Полець. – Київ: : Видавництво Ліра, 2020. – 644 с.: іл.

Уміння підрозділів впевнено орієнтуватися на будь-якій місцевості, за будь-якої погоди і пори року, за картою та без карти; здатність їхніх командирів вірно враховувати тактичні особливості місцевості у різних видах бою, використовувати топографічні і спеціальні карти, фотодокументи місцевості, виконувати розрахунки за картою та на місцевості під час організації, ведення бойових дій і управління військами з урахуванням міжнародних стандартів та євроатлантичних процедур роботи штабів – це та основа, яку надає військам у їх бойовій діяльності одна із галузей військової науки – військова топографія.

 

 

 

Гончарук-Чолач Т. В. Засоби масової інформації у політичному житті суспільства: навч. посіб. – Київ : Видавництво Ліра, 2020. – 252 с.

Навчальний посібник «Засоби масової інформації у політичному житті суспільства» складений відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, робочої програми курсу «Засоби масової інформації у політичному житті суспільства» та навчальних планів для студентів закладів вищої освіти. У навчальному посібнику вміщено коротку анотацію теми, основні поняття та категорії, питання для обговорення на семінарських заняттях, завдання практичної частини, тематику рефератів, рекомендовану літературу та наукову публікації для обговорення.

 

 

 

Ільїна Н. М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях : навч. посіб. / Н. М. Ільїна. – Суми: Університетська книга, 2019. – 239 с.

У посібнику в доступній формі висвітлені основні поняття загальної психології. Структура тематичного інформаційного масиву спрямована на його успішне засвоєння. Окремі складники розділів (тестові технології) розроблені в контексті впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Зміст посібника має прикладний характер.

 

 

 

 

Кондратенко Н. В. Лінгвопрагматика політичного дискурсу: типологія мовленнєвих жанрів : монографія / Наталя Кондратенко, Людмила Стрій, Олександра Билінська ; за заг. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса : Астропринт, 2019. – 236 с.

У монографії політичний дискурс потрактовано в лінгвопрагматичному аспекті, що скерувало дослідження на проблемі інтерактивного спілкування учасників мовленнєвої взаємодії (якими є як політики, так і пересічні громадяни). Ґрунтуючись на концептуальних засадах сучасної генристики, запропоновано власну типологію мовленнєвих жанрів політичного тексту з огляду на розмежування інформативного і фактичного виявів спілкування. У монографії висвітлено результати спільних досліджень представників одеської школи політичної лінгвістики. Монографію адресовано науковцям, викладачам вищих закладів освіти, аспірантам і студентам філологічного фаху, а також широкому колу читачів, які цікавляться розвитком політичної комунікації в Україні й проблемами сучасного комунікативного та мовленнєвого впливу.

 

 

Костюченко М.П. Теоретико-методологічні аспекти управління якістю [текст], навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей: У 2-х частинах. – Ч. І. – вид. 2-ге, зі змінами та доп. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 424 с.

У навчальному посібнику викладені теоретико-методологічні аспекти / правління якістю. Велика увага приділяється аналізу базових термінів і понять. Сутність управління якістю розглядається на основі системного, структурного, функціонального, логічного, модельного, проектного, процесного, ситуаційного, кібернетичного, синергетичного та інших наукових підходів. Широко застосовуються математичні методи. На відміну від традиційних посібників з управління якістю економічного спрямування, акцент ставиться на підвищення якості переважно складних технічних систем та розширенню їх можливостей, на питаннях методологи досліджень, зокрема на задачах прийняття рішень, методах управління якістю, імовірнісно-статистичних методах, інструментах контролю якості та процесах розгортання функцій якості (QFD). Зміст посібника розкривається на трьох рівнях складності, тому розрахований для бакалаврів, магістрів аспірантів і викладачів-початківців вищих технічних навчальних закладів.

Костюченко М.П. Теоретико-методологічні аспекти управління якістю: навч. посіб. для студ. техн. спеціальностей: У 2-х ч. – Ч. II. – вид. 2-ге, зі змінами та доп. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 392 с.

У навчальному посібнику викладені теоретико-методологічні аспекти управління якістю. Велика увага приділяється аналізу базових термінів і понять. Сутність управління якістю розглядається на основі системного, структурного, ентропійного, функціонального, логічного, модельного, проектного, діяльнісного, процесного, ситуаційного, кібернетичного, синергетичного та інших наукових підходів. Широко застосовуються математичні методи. На відміну від традиційних посібників з управління якістю економічного спрямування, акцент ставиться на підвищення якості переважно складних технічних систем та розширенню їх можливостей, на питаннях методології досліджень, зокрема на задачах прийняття рішень, методах управління якістю, імовірнісно-статистичних методах, інструментах контролю якості та процесах розгортання функцій якості. Зміст посібника розкривається на трьох рівнях складності, тому розрахований для бакалаврів, магістрів, аспірантів і викладачів-початківців вищих технічних навчальних закладів. Деякі розділи будуть корисні студентам за спеціальностями економіка, менеджмент, професійна освіта, а також студентам, що вивчають теорію ймовірностей і математичну статистику, системний аналіз, основи наукових досліджень, методи прийняття рішень, кваліметрію, метрологію, теорію надійності.

Математика в технічному університеті : Підручник / І. В. Алексеева, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Л. Б. Федорова ; за ред. О. I. Клесова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. Т. 2. – 504 с.

«Математика в технічному університеті» є навчальним комплексом, що складається з підручника та практикуму. Теоретична і практична частини комплексу відповідають навчальним програмам з вищої математики бакапав-ріату технічних університетів. Комплекс може бути застосований для забезпечення як денної форми навчання, так і дистанційної чи змішаної.

 

 

 

 

Москалець В. П. Психологія особистості: підруч. – 3-тє вид., перероб., доп. / В. П. Москалець. – Київ: Видавництво Ліра-Київ, 2020. – 364 с.

В частині І. викладено найбільш істотні властивості особистості як психологічної системи, що формується і функціонує в суспільстві. Розкрито сутність і її біологічної, суспільної та духовної природи. Висвітлено: основний психологічний               зміст задатків, здібностей, темпераменту, характеру, кореляцій між конституцшно-антропометричними і психічними властивостями людини; закономірності мотиваційної динаміки стосунків особистості з суспільством; соціально-психологічні механізми формування і функціонування особистості; сутність екзисгенційних «втеч» «Escape to Crowd» («Втечі в Натовп»), «Escape from Freedom» («Втечі від Свободи»), «Escape from Absurd» («Втечі від Абсурду»); суплений психологічний зміст духовності, моральності, совісті, любові, «розумного егоїзму», «екзистенції,нудоти», саногенного впливу віри в Бога як духовного вибору особистості. У частині II. показано ключовий зміст тих персонологічних теорій особистості, які утворили основу модерної гуманістичної парадигми в психології: психоаналізу 3. Фройда (фройдизму), «індивідуальної психології» А. Адлера «аналітичної і психології» К Г Юнга, «психосоціальної теорії персони» Е. Еріксона «гуманістичного психоаналізу» Е. Фромма «соціокультурної теорії» К. Хорні, «гуманістичної психології» А. X. Маслова, логотерапії В. Е. Франкла. На ідейно-методологічних засадах цих теорій були створені найбільш ефективні методи психологічної допомоги: психотерапії, психокорекції, психопрофілактики, консультування. Висвітлено сутність валідних і надійних методів дослідження особистості (персонологічних).

Нестеренко Г.І. Географія основних видів транспорту: підруч. / Г.І. Нестеренко, С.Л. Литвиненко, П.О. Японський Т.Ю. Габріелова, С.І. Авраменко; за заг. ред. Г.І. Нестеренко та С.Л. Литвиненка. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019.- 192 с.

Викладено географію морського, автомобільного, повітряного та трубопровідного транспорту.

 

 

 

 

 

Пунченко О. П. Основи сучасної філософії у поняттях та схемах : навч. посіб. / О. П. Пунченко, Й Й. Дидишко. – Одеса : Астропринт, 2020. – 176 с.

У навчальному посібнику запропоновано дослідницький варіант вивчення курсу «Філософія». Системно та доступно, опираючись на методологічну установку єдності почуттєвого та логічного, теоретичного та наглядного аспектів пізнання, обґрунтовано зміст основних понять та категорій лекційного курсу дисципліни, які спрямовані на формування у майбутніх спеціалістів цілісного науково-філософського світорозуміння. В тлумаченні основних понять і категорій тем лекційного курсу – проблем буття, матерії, філософської антрополога, пізнання, методологічного інструментарію, цивілізаційного виміру історії людства та інших – розкривається специфіка філософського знання, його статус та призначення у житті людини та суспільства. Підготовка цього дослідницького навчального посібника пов’язана з різким скороченням годин на вивчення курсу філософи.

 

 

Старицький М.П. Облога Буші : повість. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. – 168 с.

Старицький Михайло Петрович (1840-1904) письменник, поет, перекладач, театральний і культурно-громадський діяч. Перші твори Старицького були надруковані 1865 року. Старицький був справжнім вчителем молодих українських письменників і відіграв велику роль в організації літературного і громадського життя 1890-х рр. Повість «Облога Буші» відтворює реальні історичні події героїчної оборони містечка-фортеці під час української національно-визвольної війни XVII століття. Пригодницький сюжет твору тримає читача у постійній напрузі, сила характерів головних героїв і самопожертва всього населення містечка вражають, а кохання сотниківни Орисі, яка очолила оборону Буші, і польського князя Антося, зачаровує своєю глибиною.

 

 

 

Тимохова Г. Б. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Тимохова Г. Б. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 592 с.

У навчальному посібнику розглянуто сутність фінансів, фінансової системи, грошей та кредиту, їх функцій в суспільстві, роль в процесі становлення ринкової економіки, склад кредитної системи і функцій її окремих компонентів, а також актуальні проблеми грошового обороту та кредитування. Практичні завдання містять контрольні запитання, тести та ситуаційні задачі Завдання дають змогу узагальнити теоретичний матеріал та поглибити його розуміння, частково апробувати навички, застосовувати управлінський інструментарій на практиці. Викладений матеріал спонукає до організації аудиторної та самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи, сприяє зміцненню практичних навичок і вмінь. Може бути використаний студентами вищих навчальних закладів.

 

 

 

Нечаюк Н.О. Педагогічні інновації в системі громадського здоров’я: монографія / Н.О.Нечаюк. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 252 с.

У монографії проаналізований сучасний стан розвитку системи громадського здоров’я України та підготовки фахівців у закладах вищої освіти медичного і немедичного профілю, розвиток теорії та методики формування професійної компетентності випускників щодо здорового і лікувального харчування. Особлива увага приділена харчуванню дітей різних вікових категорій. Теоретично обґрунтовані і розроблені моделі інтеграції сучасних наукових досягнень у дидактичні системи навчальних дисциплін, що традиційно є однією із найактуальніших проблем у світовій і вітчизняній професійній освіті. Визначені шляхи формування професійної компетентності майбутніх медичних фахівців у реалізації здорового і лікувального харчування, які відповідають вимогам галузевих стандартів вищої освіти та сучасним суспільним вимогам у реаліях реформування системи охорони здоров’я.

 

 

Новоселецький М.Ю., Нечипорук Б.Д., Лико Д.В., Лико С.М. Фізика: підручник для екологів та біологів / Новоселецький М.Ю., Нечипорук Б.Д., Лико Д.В., Лико С.М. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 376 с.

Аналізуються фізичні процеси, які мають місце в живому організмі, і механізми, які становлять основу життєдіяльності людини, тварини і рослини під впливом навколишнього середовища. Викладені проблеми впливу зовнішніх факторів на живі організми та їхньої можливості реагувати на ці фактори. Приділена увага принципам дії і можливим застосуванням сучасних фізичних методів та приладів у практичній діяльності майбутнього спеціаліста.

 

 

 

 

Шелудько С. А. Міжнародні стандарти банківської справи: навч. посіб. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. – 260 с.

Навчальний посібник призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу з дисципліни «Міжнародні стандарти банківської справи». Представлено систематичний виклад теоретичних основ стандартизації в банках, прикладних аспектів застосувати міжнародних стандартів у операційній діяльності, обліку та звітності, банківській безпеці, регулюванні та нагляді. Запропоновано комплекс інструментів для самостійного опрацювання тем: контрольні та практичні завдання, глосарій і додаткова література.

 

 

 

 

Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 476 с.

У навчальному посібнику вперше у вітчизняній науковій літературі у відповідності до нової структури курсу представлено результати дослідження щодо становлення і подальшого поступу світової та вітчизняної економічної думки, формування та розвитку історії економіки. Авторами, використовуючи інструментарій методології історизму, проаналізовано досягнення різних країн через призму економічної думки, презентованої у рівні періоди часу видатними науковцями світу. Метою навчального посібника виступило узагальнення історичних аспектів формування економічної науки, що охоплює період від XII тисячоліття до н е. і до сьогодення

 

 

09.09.2020|Нові надходження, Новини|

Залиште коментар

Перейти до вмісту