Шановні користувачі!

Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями. Пропонуємо ознайомитись з деякими з них.

Колошук Надія. Порівняльне літературознавство: посібник для вищих навчальних закладів. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 424 с.

У посібнику подано матеріали до курсу «Порівняльне літературознавство», розробленого для студентів та аспірантів філологічних спеціальностей в університеті імені Лесі Українки. Більшу частину становлять дослідження української літератури (творчості Лесі Українки, В. Винниченка, М. Драй-Хмари, Б. Аптоненка-Давидовича, Ю. Липи, І. Гнатюка, І. Світличного, В. Стуса та ін.) па основі компаративістської методології, що стали матеріалом практичних занять. Додано також окремі теми з лекційного курсу (про компаративістські аспекти сучасних герменевтичних та рецептологічпих досліджень), авторську програму, зразки тестових завдань для підсумкової контрольної роботи та різнорідний текстовий матеріал – вірші й переклади – на допомогу студентам.

Кудрявцев В.Г., Давыдов В.С. Мореходная астрономия: Учеб. пособ. – Изд. 3, перераб. и доп. – Киев : Издательство Лира К, 2019. – 380 с.

В учебном пособии кратко и доступно изложены основные теоретические сведения из сферической геометрии, основ измерения времени, определение поправки компаса и места судна астрономическими средствами. Также приведены состав и правила использования основных астрономических таблиц и инструментов. С целью более полного усвоения методов решения задач мореходной астрономии в учебном пособии приведены примеры решения основных астрономических задач. В конце каждого раздела приведены задачи и контрольные вопросы, позволяет эффективно использовать пособие для самостоятельного изучения студентами отдельных разделов.

 

Кухні народів світу: підручник / Ростовський В.С. – Київ : Кондор-Видавництво, 2018. – 502 с.

Підручник для студентів II та IV курсів спеціальності «готельно-ресторанне господарство» і «технологія харчування», а також для студентів технікумів, коледжів спеціальності «готельно-ресторанне господарство».

 

 

 

 

Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Країнознавство: навч. посіб. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 264 с.

У навчальному посібнику окреслено актуальні питання країнознавства у контексті світоглядного аналізу дипломатії, філософії освіти, науки та виховання, а також інформаційної безпеки країн світу. Це розглядається в їх критеріальному огляді, серед яких першочергово означено сутність сучасних перспектив у кібербезпеці. Окрему роль у посібнику відіграє проблема глобального іміджу серед сучасних країн світу та, зокрема, авторське бачення нового космічного порядку.

 

 

Олійник О. Б., Шинкарук В. Д., Гребницький Г.М. Граматика української мови. Навчальний посібник. – Київ : Кондор, 2018. – 544 с.

В посібнику в систематизованому вигляді висвітлено основні питання граматики української мови – морфології та синтаксису.

 

 

 

 

 

Математика в технічному університеті : Підручник / І. В. Алексеева, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Л. Б. Федорова ; за ред. О. I. Клесова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – Т. 1. – 496 с.

«Математика в технічному університеті» є навчальним комплексом, що складається з підручника та практикуму. Теоретична і практична частини комплексу відповідають навчальним програмам з вищої математики бакалавріату технічних університетів. Комплекс може бути застосований для забезпечення як денної форми навчання, так і дистанційної чи змішаної.

 

 

Найдьонов I. М. Етика – естетика: дидактичний зміст: Навчальний посібник. – Київ : Кондор, 2018. – 550 с.

Навчальний посібник містить теоретичний та практичний дидактичний матеріал вузівської дисципліни «Етика та естетика». У ньому розглядаються основні питання природи, сутності, змісту навчального курсу, дидактичної технології оптимального його вивчення, форм та методів особистісного усвідомлення загальнолюдських морально-етичних та художньо-естетичних принципів етики та естетики, цілісного педагогічного процесу самовдосконалення етичних та естетичних якостей майбутнього спеціаліста.

 

 

Павлов В.А. Комерційне товарознавство: Навчальний посібник / В. А. Павлова, Г.А. Рижкова, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва, О.В. Кузьменко. – Київ : Кондор, 2018. – 286 с.

У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано навчальний матеріал щодо теоретичних основ товарознавства, основ дослідження властивостей і якості товарів, метрології, стандартизації споживчих товарів.

 

 

 

 

Поважний О.С. Корпоративне управління: підручник / Поважний О.С., Орлова Н.С., Харламова А.О. – Київ : Кондор-Видавництво, 2018. – 44 с.

Структура підручника «Корпоративне управління» акцентує увагу на ключових елементах сучасного корпоративного управління України. У підручнику надано теоретичний та практичний матеріал викладений згідно з навчальною програмою.

 

 

 

Богдан М.К., Кірович Н.О., Ясько В.М., Петренко С.О., Котляр Є.О. Селекція та розведення бджіл : навч. посіб. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 228 с. : 8 табл., 11 рис.

На основі сучасних досягнень науки й передового досвіду у навчальному посібнику висвітлено сучасні методи селекції бджолиних сімей, які базуються на дослідженнях генетики, біотехнології та інформаційних систем. Розглянуто особливості різних прийомів добору і підбору під час чистопородного розведення, схрещування. Наведено основні нормативні документи з організації племінної роботи в Україні та особливості великомасштабної селекції сільськогосподарських тварин.

 

Сучасні методики контент-аналізу: навчальний посібник / Батаєва Катерина, Іванов Валерій, Коритнікова Надія, Костенко Наталія, Семотюк Орест, Юзва Людмила; за заг. ред. Костенко Наталії, Батаєвої Катерини та Іванова Валерія – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 416 с.

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та процедурні аспекти контент-аналізу, а також методики дослідження медіа-текстів, медіа-образів, телереклами, шкільних підручників, політичних програм партій, інавгураційних промов президентів тощо.

 

 

Троян С.С. Велика війна 1914-1918: витоки, характер, наслідки: Монографія / Наукова редакція д.і.н. проф. С.С.Трояна. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 536 с.

Колективна монографія – п’ята із серії наукових праць з історії світових воєн, підготовлених українськими істориками, міжнародниками, політологами під науковою редакцією доктора історичних наук, професора С.С.Трояна, присвячена 100-річчю завершення Першої світової війни. Авторські дослідження у вигляді окремих змістовно і тематично пов’язаних розділів акцентують увагу на складних і часто суперечливих проблемах витоків, характеру і наслідків Великої війни 1914-1918 рр. Наукові розвідки охопили широке коло теоретико-концептуальних, політичних і міжнародних питань досліджуваного періоду.

Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів : Навчальний посібник / Ростовський В.С., Кукуєва О.М. – Київ : Кондор-Видавництво, 2018. – 497 с.

У книзі наведена класифікація борошняних кондитерських виробів і їх харчова цінність, дані характеристики використовуваних сировини, напівфабрикатів, цукристих заготовок, особливості виготовлення різних видів тіста та виробів з них, тістечок, тортів. Описана технологія виготовлення і оздоблення борошняних кондитерських виробів, надана характеристика інвентарю. Дана характеристика умов виробництва і зберігання, термінів придатності виробів.

 

 

Череп О. Г. Місцеві фінанси: посібник / О. Г. Череп, О. Ю. Столяр. – Київ : Кондор-Видавництво, 2018. – 468 с.

Для студентів та викладачів економічних факультетів вузів ІІІ та IV рівнів акредитації, спеціалістів з організації та управління місцевими фінансами, а також науково-технічних працівників.

 

 

 

 

Фінанси України: навч. посіб. / Карлін М. І., Івашко О. А., Проць Н. В. [та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Карліна М. І., канд. екон. наук, доц. Івашко О. А. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 332 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст і структуру фінансової системи України, особливості управління її складовими, шляхи вирішення існуючих проблем з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу.

 

 

 

 

Запитуйте книги у відділах бібліотеки!

Про нові книги краєзнавчої тематики дізнавайтесь в рубриці «Що читати про край?» на блозі «Одеський краєзнавець».