Шановні користувачі!

Знайомимо з деякими новими книгами, які надійшли до фонду бібліотеки у листопаді 2020 року.

 

Бондар-Підгурська О.В., Глебова А. Ділове адміністрування (Корпоративне управління): навч. посібник – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 487 с.

Навчальний посібник характеризується комплексним висвітленням матеріалу, ґрунтується на оновленій нормативно-законодавчій базі та системному підході, містить випробувані практикою стратегії, механізми, принципи та моделі корпоративного управління. Для поглибленого засвоєння матеріалу та здобуття практичних навичок до книги додається електронний практикум.

 

 

 

 

Васильєв О. Програмування на C++ в прикладах і задачах : навч. посіб. / О. Васильєв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 382 с.

Книга присвячена мові програмування C++. Це мова професійного програмування, яка знаходить широке застосування при розв’язанні самих різноманітних задач, від фінансових розрахунків до моделювання складних систем і космічних розробок. Для більшості програмістів шлях до професії починається саме з вивчення мови C++. Книга складається із тематично підібраних прикладів і задач, котрі перекривають всі основні розділи та питання, важливі при вивченні мови програмування C++. Матеріал подається в простій формі, адаптованій для вивчення мови програмування в найкоротші терміни. Представлена велика кількість оригінальних програм, які в повній мірі розкривають красу та потужність мови C++.

 

 

 

 

Вступ до музеєзнавства і пам’яткознавства : навч. посіб. / за наук. ред. О. М. Гончарової, С. Ж. Пустовалова. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020.- 490 с.

 

У пропонованому навчальному посібнику кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства Київського національного університету культури і мистецтв висвітлено актуальні питання музейної та пам’яткоохоронної сфери, історії, археології, законодавчого забезпечення даної галузі, експертизи історико-культурних цінностей, а також представлено погляди провідних науковців і практиків щодо вирішення актуальних проблем музеєзнавства і пам’яткознавства.

 

 

 

Карлін М. І. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки держави : навч. посібник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020.-  416 с.

У навчальному посібнику аналізуються теоретичні й практичні засади комплексного забезпечення фінансово-економічної безпеки держави загалом та України зокрема; розкриваються особливості досягнення бюджетної, боргової, податкової, грошово-кредитної, валютної та інших складових фінансово-економічної безпеки країни. Значна увага у посібнику приділяється висвітленню особливостей функціонування офшорів та заходам обмеження виведення коштів до них, а також заходам щодо боротьби з «відмиванням брудних грошей».

 

 

 

 

Кащенко А.Ф. Оповідання про славне військо запорозьке: роман.- Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. – 564 с.

Адріан Кащенко – талановитий романіст кінця XIX – початку XX століття, співець запорозького козацтва, на книшах якого зросло кілька поколінь українців. Все своє життя А. Кащенко захоплювався історичним минулим України. Відчуття історії, а також глибоке розуміння трагедії рідного народу розкрито у творах письменника.

 

 

 

 

 

Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. – 620 с.

Кониський Олександр Якович (1836 – 1900) залишив свій слід в українській культурі як письменник, історик, публіцист, критик. Десять років свого життя він присвятив створенню книжки про Тараса Шевченка. Критичне осмислення витоків біографії Кобзаря, популярна, белетризована форма викладу привернули увагу сучасників Кониського і, безперечно, зацікавлять читачів сьогодні. Книга є першою ґрунтовною біографією Тараса Григоровича Шевченка та розрахована на широке коло читачів.

 

 

 

 

 

Магістерська робота: методика підготовки : посібник / Т. О. Долбенко, I. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська. -2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 140 с.

У посібнику розкрито теоретичні, методичні, технологічні та організаторські аспекти підготовки магістерської роботи, показано процедуру попереднього захисту роботи на кафедрі та її захисту на атестаціиній комісії.

Всебічно розкрито методику підготовки змісту магістерської роботи та правила и оформлення. Подано орієнтовний (зміст) теоретичного, історичного та прикладного видів магістерської роботи, заяви, завдання на підготовку роботи, відгуку, рецензії, оформлення титульного аркуша, переліку скорочень, написання вступу, визначення актуальності, мети, об’єкта, предмета, завдань, новизни та практичного значення дослідження текстів у розділах і підрозділах, висновки. Наведено зразки календарного плану виконання магістерської роботи, звіту магістранта про підготовку роботи, оформлення списку використаних джерел, а також автореферату.

 

Менеджмент організації. Теорія та практика : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, В.Л. Федоренко, О.В. Коваленко, М.В. Ковальчук, А.С. Соломко, В.Е. Зельдіч, Г.П. Сиваненко; за заг. редакцією Мошека Г.Є. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 808 с.

У навчальному посібнику авторами узагальнено кращий багаторічний вітчизняний і зарубіжний досвід ефективного управління організаціями та здійснення бізнесу і підприємницької діяльності. Посібник по суті є настільною книгою менеджера, який розширює і доповнює сучасними теоретичними та практичними матеріалами базові підручники з менеджменту щодо забезпечення конкурентоспроможності організації, розробки бізнес-планів, ухвалення управлінських рішень та визначення їх ефективності, формування іміджу підприємства, корпоративної культури, професійної кар’єри, створення моделі сучасного керівника підприємства (top management), здійснення діагностики систем управління та попередження кризових станів, впровадження інновацій, сучасних форм мотивації персоналу, засобів захисту конфіденційної інформації, а також попередження виникнення і зниження рівня конфліктів та посттравматичних стресів.

 

 

Москалець В. П. Загальна психологія : підручник. / В. П. Москалець. – Київ Ліра-К:, 2020. – 564 с.

В підручнику з позицій системного підходу розкрито функціональну сутність, основні функції та інформаційну природу психіки. Висвітлено сутнісний зміст і системну взаємодію базових структурних утворень людської психіки: уваги, відчуттів, сприймання, уяви, інтелекту, мислення й мовлення, пам’яті, емоційних процесів і станів.

 

 

 

 

 

Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / В. М. Богуш, В. В. Богуш, В. Д. Бровко, В. П. Настрадін; під. ред. В. М. Богуша. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 554 с.

У навчальному посібнику наведена систематизована сукупність відомостей про стан та перспективи розвитку широкого кола методологічних, наукових та технічних основ побудови кіберпростору, процесів протиборства у кіберпросторі, організацію забезпечення безпеки кіберпростору, методи та засоби забезпечення кіберзахисту. Навчальний посібник створений за результатами детального аналітичного вивчення сучасної міжнародної та національної нормативно-правової бази щодо сфери забезпечення кібербезпеки на міжнародному, державному рівні та на рівні організації.

 

 

 

Юліан Опільський. Ідоли падуть : роман. -Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. – 300 с.

Юліан Опільський (справжнє ім’я – Рудницький Юрій Львович) – український письменник, автор історичних романів, повістей, оповідань. «Ідоли падуть» – художній твір часів епохи Київської Русі, який розповідає про князювання Володимира Святославовича (Володимира Великого) та запровадження християнства на Русі.

 

 

 

 

 

Олексенко Л.В. Управління політикою розподілу : навч. посібник / Л.В. Олексенко.- Київ: Видавництво Ліра – К, 2020.-486 с.

Навчальний посібник присвячено теорії маркетингової політики розподілу підприємств, методології її дослідження, вдосконаленню управління політикою розподілу на основі маркетингу в сучасних умовах України.

 

 

 

 

 

Сьомка С. В., Антонович Є. А. Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання : підручник. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 400 с.

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти об’ємно-просторового формоутворення в дизайні архітектурного середовища, проаналізовано можливості застосування теоретичних основ дизайну на різних рівнях формоутворення штучного простору: інтер’єру, меблів та обладнання, висвітлено основні аспекти художнього моделювання меблів та обладнання й окреслено можливі перспективні напрями розвитку дизайну.

 

 

 

 

 

Троян С.С. Перша світова війна у фокусі «плинної нестабільності» : міжнародна і внутрішня політика : колективна монографія / наукова редакція д.і.н. проф. С.С.Трояна. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. – 280 с.

Колективна монографія – шоста із серії наукових праць з історії світових воєн, підготовлених за науковою редакцією доктора історичних наук, професора С.С.Трояна. Видання присвячене 100-річчю завершення Першої світової війни й облаштування повоєнного світу. Авторські наукові розвідки охопили важливі політичні, геополітичні, дипломатичні, релігійні, національні та соціальні аспекти досліджуваного періоду.

 

 

 

 

Леся Українка у світі перекладу (вибрані переклади європейськими мовами) : навч. посібник для студентів спеціалізацій «германські мови та літератури» (англійська мова і література, німецька мова і література), «романські мови та літератури» (французька мова і література, іспанська мова і література), «слов’янські мови та літератури» (польська мова і література, російська мова і література), «прикладна лінгвістика», «українська мова та література». / за заг. ред. Н. О. Данилюк. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. -272 с.

До навчального посібника увійшли статті про переклади творів Лесі Українки європейськими мовами, вибрані переклади англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською, російською мовами та мовою есперанто, а також оригінали і завдання для аналізу. Його матеріали можна використати в курсах із теорії та практики перекладу художніх текстів, літературного редагування перекладів, лінгвістичного аналізу тексту, зіставного мовознавства, інтерлінгвістики, міжкультурної комунікації та інших.

 

 

Український правопис (новий) : офіційний текст. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. – 284 с.

Мова – запорука ідентичності нації, основа її етнокультурної цілісності. Однією з найсуттєвіших ознак такої цілісності є функціонування в різних суспільних сферах літературної мови, яка має кодифікований правопис. Правописна кодифікація мови завжди вписана в соціолінгвістичний контекст. Коли разом з тоталітарним періодом нашої історії відійшов у минуле адміністративний контроль над дотриманням правописних стандартів, ціла низка засобів масової інформації, видавництв, освітніх закладів і т. ін. стали користуватися орфографічними правилами, відмінними від офіційних.

 

 

 

 

Фізика: підручник / В.В. Бойко, Г.І. Булах, Я.О. Гуменюк, П.П. Ільїн. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020.- 468 с.

У підручнику розглянуто теоретичні відомості з основних розділів фізики: механіки та механічних і електричних коливань і хвиль; молекулярної фізики та термодинаміки; електрики та магнетизму; оптики; елементів квантової фізики, фізики твердого тіла, атома та ядра відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Представлено короткі довідкові дані з: основ фізичних вимірювань; операцій з векторами та елементів векторного аналізу а також деяких понять вищої математики.

 

 

 

 

Харчова біотехнологія: підручник / Пирог Т.П., Антонюк М.М., Скроцька О.І., Кітель Н.Ф. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2018.- 408 с.

У підручнику систематизовано та викладено всі аспекти харчової біотехнології: використання мікроорганізмів і продуктів їхнього метаболізму в харчових технологіях (молочні ферментовані продукти та промислові заквашувальні культури для їх одержання, ферментовані м’ясні вироби, хлібобулочні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, ферментовані продукти рослинного походження, вільні від глютену харчові продукти); традиційні та нові продукти мікробного синтезу як харчові добавки (поліглутамінова кислота, лактулоза, лактобіонова кислота, лікопін, астаксантин, лютеїн, 2-фенілетанол, полісахариди гелан, пулулан, курдлан тощо) та сучасні біотехнології їх одержання; переваги та недоліки, а також законодавча база використання генно-модифікованих організмів у харчових виробництвах.