Шановні користувачі!

Вашій увазі представлені книги, які надійшли до фонду бібліотеки у червні 2021 року.

Антропологічний код української культури і цивілізації (у двох книгах) / О. О. Рафальський, Я. С. Калакура, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. – Книга 1. – 432 с.

З’ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, в епіцентрі яких перебуває Людина як унікальна і найвища цінність. Розкривається його сутність як сукупність образів, засобів біологічного і соціокультурного характеру, пов’язаних з певним комплексом стереотипів свідомості окремої людини або трупи людей, які виражаються в архетипах, менталітеті, інтелектуальному, моральному і матеріальному житті, в політичній і соціальній організації суспільства, його культурі та цивілізації. Аналізується зміст і функції антропологічного коду культури та цивілізації на різних етапах історії України – від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів мислення людини, її психології і менталітету, способів сприйняття нею цінностей, інтелектуального і емоційного розуміння світу, певної культури та цивілізації Стрижнем антропологічного коду культури виступає людина, а антропологічного коду цивілізації – суспільство.

 

 

Антропологічний код української культури і цивілізації (у двох книгах) / О. О. Рафальський, Я. С. Калакура, В. П. Конур, М. Ф. Юрій. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. – Книга 2. – 536 с.

Спростовуються різного роду теорії втрати ціннісно-смислової форми буття людини в умовах глобалізації сучасного світу, канонічної території, цивілізації, спільного коріння, генетичного і культурного розвитку українського і російського народів.

 

 

 

 

 

Бурдо О.Г. Енергетичний моніторинг харчових і переробних виробництв: підручник / О.Г. Бурдо, Ф.А. Трішин, І. І. Яровий. – Одеса: Маджента 2020. – 246 с.

Підручник містить відомості з енергетичної ситуації в світі, в Україні та в АПК, і загальні методологічні принципи енергетичних досліджень та методів енергоменеджменту. Надано основи аналізу теплової ефективності будівель, устаткування, наведено приклади і ефективного використання енергії. Представлені результати досліджень, тенденції розвитку теплонавантаженого обладнання, обґрунтовано нові підходи при вдосконаленні енерготехнологій АПК.

 

 

 

Буяджи В.В., Глушков А.В. Спектроскопія за рахунок зіткнень електрон- і іон-атомних систем: енергетичний підхід: монографія. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020.- 166 с.

Монографія присвячена викладенню теоретичних основ нового напрямку в теоретичній спектроскопії за рахунок зіткнень релятивістських електрон і фотоніонних, атомних систем, що базуються на групі нових, послідовних методів (КЕД енергетичний підхід, операторна теорія збурень) до визначення всього набору характеристик за рахунок зіткнень (перетинів, сил електрон-іонних зіткнень) включаючи характеристики процесів електрон-іонних зіткнень в дебаевській плазмі багатозарядних іонів, процесів багатофотонних зіткнень в присутності зовнішнього електромагнітного поля.

 

 

 

Від Руси – до України: шлях до себе. Книга II / Кушнір В. Г, Могильницька Г. А. та ін. – Київ : Видавництво «Український пріоритет», 2020. – 304 с.

Книжка «Від Руси – до України: шлях до себе» є другою книгою серії «Патріот», започаткованої авторським колективом істориків, мово-, літературо-, мистецтво- та краєзнавців, адресована українській молоді – тим, хто через кілька років повинен буде взяти на себе відповідальність за долю Держави, за добробут і щастя народу. Успішне виконання цього завдання під силу лише тим, хто любить і шанує свою Батьківщину, свій народ, знає його історичний шлях, його душу, його бажання і потреби.

 

 

 

 

Великодний С. С., Тимофеева О. С. Реінжиніринг програмного забезпечення інформаційних систем: монографія / С. С. Великодний, О. С. Тимофеева. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 160 с.

Монографія присвячується викладенню теоретичних аспектів та практичних технологій реінжинірингу програмного забезпечення інформаційних систем. Реінжиніринг – це докорінна переробка інформаційної системи, що вже знаходиться у кількарічній експлуатації, з метою наслідування позитивних якостей і відмови від виявлених негативних характеристик, що були виявлені під час спостережень та технічного супроводу.Інформаційні системи розглядаються на рівні вихідного коду, що написано визначеною мовою програмування, яка аналізується лінгвістичними методами.

 

 

 

Герасимов О.І, Андріапова І.С., Настасюк В.А. Методи теоретичної і математичної фізики в задачах убезпечення довкілля : навчальний посібник / О.І. Герасимов, І.С. Андріанова, В.А. Настасюк. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 160 с.

У посібнику розглянуто фізичні моделі, постановку і методи розв’язання задач математичної фізики, які так чи інакше виникають у фізиці довкілля. Коло розглянутих питань охоплює одновимірні крайові задачі теорії коливань і дифузії, дифузію у складних середовищах, приклади постановки й розв’язання відповідних задач у просторі з потрібними елементами теорії спеціальних функцій.

 

 

 

 

Гусерль Е. Ідеї чистої феноменології і феноменологічної філософії: Книга перша. Загальний вступ до чистої феноменології / Едмунд Гусерль ; пер. з нім. і ком. В. Кебуладзе ; худож,-оформлювач О. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2020. – 348 с.

У першій книзі «Загальний вступ до чистої феноменології» твору засновника феноменологічної філософії Едмунда Гусерля «Ідеї чистої феноменології і феноменологічної філософії» автор вперше концептуалізує феноменологію як трансцендентальну філософію. У цьому дослідженні він формулює і експлікує такі важливі феноменологічні поняття, як природна настанова, феноменологічна редукція, інтенційність тощо. Твір стане у пригоді дослідникам сучасної філософії, викладачам філософії, студентам філософських і гуманітарних факультетів і широкому колу гуманітаріїв, які цікавляться сучасною філософією та методологією пізнання.

 

 

 

Елементи нематеріальної культурної спадщини України. 2018.- с.145.

Культура суспільства рідко виглядає як щось єдине та цілісне. Цінність культури в її розмаїтті та багатогранності. Культурне розмаїття є рушійною силою економічного розвитку території в епоху економіки, створюючи її додану вартість. Книга, яку ви тримаєте в руках, над якою працювали десятки фахівців, збираючи інформацію – це лише невелика частина всій української культури. Створення віртуального музею – це збереження знань, прийомів, технік, майстерності.

 

 

Лисенко М. Коріння Шевченкового роду / Микола Лисенко. – Львів : Апріорі, 2015. – 336 с. : іл.

Доля розкидала рід Шевченків країнами ближнього і далекого зарубіжжя – Прибалтика, Україна, Російська Федерація, Франція, США, Англія, Польща, Японія, Австралія та інші. Та в центрі спогадів нащадків цього роду – рідне село Шевченкове (колишня Кирилівка) Звенигородського району Черкаської області. Кожна розповідь, кожен спогад по-своєму цікаві й повчальні. Через пам’ять роду вони передають неповторний дух минулого нашої української землі, доторкуються душею до коріння Шевченкового роду.

 

 

 

 

 

Овчарук В.А. Максимальний стік весняного водопілля рівнинних річок України: монографія / В.А. Овчарук. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 300 с.

Весняне водопілля є найбільш багатоводною та потенційно небезпечною фазою водного режиму рівнинних річок України. В окремі роки весняні водопілля можуть набувати катастрофічного характеру, ймовірність настання таких явищ оцінюється на рівні 1-2 рази на 100 років. Монографія присвячено вирішенню важливої наукової проблеми щодо розробки, реалізації та верифікації єдиної розрахункової методики для визначення характеристик максимального стоку весняного водопілля невивчених у гідрологічному відношенні річок на території рівнинної України з урахуванням сучасних та майбутніх кліматичних змін.

 

 

 

 

«Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті» : 3б. наук, праць за матеріалами III Міжн. наук.-практ. конф. До Дня науки України, присвяченої 30-річчю незалежності України (14 травня, 2021 р., м. Одеса) / Міжрег. Академія управління персоналом. Одес. ін-т проблем ринку та ек.-екол. досліджень НАН України. – Одеса : Лерадрук, 2021. – 194 с.

Збірник наукових праць підготовлено за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, організованої Одеським інститутом ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (Одеський інститут МАУП) разом з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса) до Дня науки і з нагоди 30-річчя незалежності України.

 

 

 

 

Свята України в Національному музеї народної архітектури та побуту України = Holidays of Ukraine at the National Museum of I Folk Architecture and Rural Lifestyle of Ukraine. – Kиїв : Горобець, 2020. – 104 c.

У книзі подані статті про народні календарні свята й обряди річного циклу, етнографічні ярмарки, дні народних ремесел таї пам’ятні дати в історії України, які проводилися в музеї, починаючи з 1980-х років; розповідається про історію впровадження цих традицій, які поширилися згодом по всій Україні. Статті написані науковими співробітниками, які досліджували ці свята і проводили їх у музеї. Кожна стаття науково інформативна, багато ілюстрована кольоровими фотографіями. Учасниками свят були фольклорні колективи з усіх регіонів України, які ще володіли високим рівнем автентичного виконання пісенного фольклору і обрядодій, представляли традиційний одяг. Особливий інтерес у відвідувачів викликали свята колективної праці – жнива, сінокіс, які наприкінці минулого століття ще не забулися у селах і в музеї виконувалися по-справжньому, а відвідувачі і могли спробувати і косити, й жати, і зібрати обжинкову квітку з колосків. Фотоілюстрації познайомлять молоде покоління читачів з казковим світом етнічної культури українців, а старших наведуть на спогади про минуще, незабутнє.

Шевченко В. Ф., Шепеліна С. I. Окремі розділи загальної хімії: навчальний посібник. / В. Ф. Шевченко, С. І. Шепеліна; Одеський державний екологічний університет. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 150 с.

У навчальному посібнику «Окремі розділи загальної хімії» викладено загальні теоретичні положення сучасної хімії як фундаментальної науки, використано сучасні українські терміни і поняття, що відповідають найновішім поглядам і вимогам в галузі хімічних знань. Добрано завдання для індивідуальної (аудиторної або самостійної) роботи студентів, приклади розв’язання найбільш типових завдань. Матеріал систематизовано за основними розділами хімії: основні поняття та закони хімії, хімічна будова речовини, хімічний зв’язок, періодичний закон Д. І. Менделєєва, закономірності перебігу хімічних реакцій, розчини електролітів та неелектролітів, окисно-відновні процеси, основи електрохімії та основи колоїдної хімії.

 

 

 

Шекк П.В. та ін. Світове рибне господарство: підручник / П.В. Шекк, М.І. Бургаз, М.Г. Сербов. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 296 с.

Підручник присвячено вивченню рибного господарства, біологічних ресурсів, сировинної бази промисловості, стану запасів основних об’єктів промислу та водних біоресурсів в усіх регіонах Світу. Наводиться інформація про історію становлення і особливості розвитку світового рибного господарства, сучасній стан аквакультури і марикультури в різних країнах і регіонах Світу.