1.53K views
0 Comments

Шукаю літературу про сучасний стан пам’яткоохоронної справи в Україні. Дякую

biblio Answered question 02.09.2020

Шановна Ірино Арістідівна! У відповідь на Ваш запит про сучасний стан пам’яткоохоронної справи в Україні, надаємо наступну інформацію:

  1. В Ізяславі рятують князівський храм-усипальницю [Електронний ресурс] // Реліг.-інформ. служба України RISU : сайт. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/inheritance/60961. – Назва з екрану. – Дата публ.: 01.09.2015. – Дата звернення: 10.09.2020.
  2. Заремба С. З. Українське пам’яткознавство : історія, теорія, сучасність [Текст]                                / Сергій Захарович Заремба ; Центр пам’яткознавства Нац. АН України і Укр. т-ва охорони пам’яток Історії та культури. – Київ : Логос, 1995. – 448 с.
  3. Игнаткин И. А. Охрана памятников истории и культуры [Текст] : справ. Пособие                               / Иван Александрович Игнаткин. – Київ : Вища шк., 1990. – 223 с.
  4. Клебанов Л. Р. Памятники истории и культуры : правовой статус и охрана [Текст] : [монография] / Лев Романович Клебанов ; Ин-т государства и права РАН. – М. : Норма ; ИНФРА-М, 2012. – 176 с.
  5. Лиховид І. Як боротися із «забудовниками» Історії / Інна Лиховид [Електронний ресурс] // День : сайт. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/yak-borotisya-iz-zabudovnikami-istoriyi. – Назва з екрану. – Дата публ.: 29.10.2014. – Дата звернення: 16.08.2020.
  6. Міжнародний проект з ревіталізації культурної спадщини CHOICE стартує в Україні [Електронний ресурс] // PROSTIR.MUSEUM : сайт. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/35691. – Назва з екрану. – Дата публ.: 19.09.2015 . – Дата звернення: 24.09.2020.
  7. Памятники истории и культуры Киева [Текст] : библиогр. указ. / Гос. ист. б-ка                                УССР ; Киев. гор. орг. укр. о-ва охраны памятников истории и культуры. – Киев, 1990. – 50 с.
  8. Праці Центру пам’яткознавства [Текст] : зб. наук. пр. / Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури ; [редкол.: О. М. Титова (голов. ред.), В. І. Акуленко, Л. М. Бєсов та ін.]. – Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – Вип. 28 / [ред.: С. Ю. Зозуля, С. А. Циганков]. – 2015. – 271 с.
  9. Рудика Н. М. Становлення та розвиток нормативної бази охорони пам’яток археології в Україні: (1991-2011 роки) [Текст] : спец. 26.00.05-музеезнавство, пам’яткознавство : автореф. дис….канд. іст. наук / Наталія Миколаївна Рудика ; НАН України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства. – Київ, 2012. – 16 с.
  10. Сьогодні відзначили 25-річчя включення Софії Київської та Києво-Печерської Лаври до Списку ЮНЕСКО [Електронний ресурс] // М-во культури та інформ. Політики України : сайт. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245029759&cat_id=244913751 – Назва з екрану. – Дата публ.: 11.12.2015. – Дата звернення: 26.08.2020.
biblio Answered question 02.09.2020
Перейти до вмісту